บทความ

ดูบทความโครงการ ทัศนศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

โครงการ ทัศนศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

หมวดหมู่: ONE TEACHERS

โครงการ ทัศนศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 


             สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558 การเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของประเทศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
   โดยเฉพาะบุคลากรในวงการศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาให้เยาวชนของประเทศมีความพร้อมและมีความรู้เท่าทันโลกภายนอก 


              บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด มีนโยบายหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อความมั่นคงและความก้าวหน้าใน         
    วิชาชีพ การจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของครูให้กว้างไกล เสริมสร้างวิสัยทัศน์และมีโอกาสจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนของตนต่อไป 


               บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด จึงได้จัดเดินทางไปดูงาน ณ Yangon Academy สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

ณ Yangon Academy

ณ Yangon Academy

11 มกราคม 2561

ผู้ชม 253 ครั้ง

Engine by shopup.com