บทความ

ดูบทความTWP ONE TEACHERS NETWORK อ. เรไร สุปัญบุตร

TWP ONE TEACHERS NETWORK อ. เรไร สุปัญบุตร

หมวดหมู่: ONE Teachers Testimonal

 

 

ปัญหา (Why)

      “นักเรียนขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และการพูดสรุปความ”
      จากประสบการณ์การการสอนภาษาอังกฤษมาเกือบ 30 ปี พบว่า นักเรียนยังมีประสบปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษกล่าวคือ อ่านแล้วไม่เข้าใจ สรุปใจความสำคัญไม่ได้ ไม่สามารถเรียบเรียงความคิดของตนเองให้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่อง และสื่อสารได้ ซึ่งนอกจากทักษะการการอ่านแล้ว ทักษะการพูดก็เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการพูดสรุปความหลังการอ่านจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนได้อย่างแท้จริง เพราะนักเรียนต้องถ่ายทอดข้อมูล เรื่องราวที่ได้อ่านมา โดยใช้ภาษาของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ หรือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจน

การแก้ปัญหา (What)

       จัดกิจกรรมการส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน และการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี “การเขียนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping)”

การดำเนินการ (How)

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนทำกิจกรรมการเขียนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ดังนี้

     1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทราบ
     2. สอบ Pre - test ข้อสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ
     3. ให้นักเรียนดูตัวอย่างแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) แบบต่างๆ และร่วมกันพิจารณาแผนภูมิความหมายแต่ละแบบเกี่ยวกับลักษณะเนื้อหา ข้อมูล เทคนิคการออกแบบ หรือการจัดทำ
     4. แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถกลุ่มละ 3 คน ให้ช่วยกันเขียนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) เรื่อง แผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ที่นักเรียนได้รับความรู้จากการอธิบายเรื่องนี้จากครู เช่น รูปแบบ ประโยชน์ การจัดทำแผนภูมิความหมาย เป็นต้น
     5. ครูเลือกเนื้อหาบทอ่านที่อยู่ในความสนใจ มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น เช่น เนื้อหาจากหนังสือ Exploring Level 1 – 3 (Reading & Writing) สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช เป็นต้น แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านและฝึกทำกิจกรรมการเขียนแผนภูมิความหมาย อาจเป็นงานเดี่ยว งานคู่ หรืองานกลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของนักเรียน
     6. นักเรียนนำเสนอผลงานด้วยการพูดสรุปบทอ่านประกอบแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) ของตน
     7. ทำการประเมินผล โดยนักเรียนและครูร่วมกันสร้างเกณฑ์ และประเมินร่วมกัน ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์
     8. ยกย่องชมเชย ให้รางวัล และนำผลงานนักเรียนจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเป็นการเสริมแรง ให้เพื่อนๆ ได้ชื่นชม และเรียนรู้เพิ่มเติม
     9. สอบ Post - test ข้อสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ
     10. วิเคราะห์คะแนน แปลผล และสรุปผล

 ผลการดำเนินการ

     1. นักเรียนสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเขียนแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) จะช่วยให้นักเรียนสามารถแยกแยะใจความหลัก ใจความรอง ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในเรื่องว่า อะไรเป็นความคิดที่สำคัญที่สุด และสำคัญรองลงมาและความคิดนั้นๆ มีความสัมพันธ์กันแบบใด เช่น ในแง่ของการเปรียบเทียบ การแบ่งประเภท หรือการบรรยาย ทำให้สามารถจัดรวมรายละเอียดต่างๆ เข้าเป็นกลุ่มตามหัวข้อหรือประเภท และแยกแยะประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องได้ ส่งผลให้นักเรียนอ่านสามารถอ่านได้อย่างเป็นระบบและมีลำดับขั้นตอน สรุปบทอ่านได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสนุกสนาน เพลิดเพลิน ระหว่างการทำกิจกรรม

     2. นักเรียนสามารถพูดสรุปความภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เนื่องจากผู้เรียนมีเครื่องมือที่ช่วยในการเตรียมตัววางแผนในการพูดสรุปเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เนื่องจากลักษณะแผนภูมิความหมาย (Semantic Mapping) การใช้สี การใช้รูปภาพ จะทำให้ผู้เรียนจดจำเรื่องที่อ่าน ไม่หลงประเด็น ไม่ตกหล่น 
พูดเรียบเรียงความสำคัญของเนื้อหาที่จะพูดได้ตามลำดับ ส่งผลให้มีความมั่นใจ และกล้าพูดนำเสนอมากขึ้น สามารถพูดตามเนื้อเรื่องโดยใช้ภาษาของตนเอง พูดได้ถูกต้องตามหลักภาษา และมีความภาคภูมิใจกับผลงานการเขียนแผนภูมิของตนเอง

17 มกราคม 2561

ผู้ชม 231 ครั้ง

Engine by shopup.com