บทความ

ดูบทความสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู จัดอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ “DEVELOPING INTEGRAED SKILLS” ให้กับโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู จัดอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ “DEVELOPING INTEGRAED SKILLS” ให้กับโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู จัดอบรมทางวิชาการ 
ในหัวข้อ “Developing Integraed Skills” ให้กับโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ได้ตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถก้าวทันและแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 นี้ จึงจัดงานอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค  วิธีการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ  An Overview of the CEFR,Teaching Vocabulary,Conveying and Checking Meaning,The Model AIMLP Lesson,The Three Phases,Developing Communication Skills เป็นต้น โดยวิทยากรชำนาญการที่มีประสบการณ์ ในด้านการเรียนการสอนอาจารย์หรรษา วงศ์กิดาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล มาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในครั้งนี้และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Question and Answers เปิดโอกาสให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมได้สอบถามเกี่ยวกับเทคนิคการสอนต่าง ๆ เพิ่มเติมจากท่านวิทยากรอีกด้วย

03 มกราคม 2018

ผู้ชม 19 ครั้ง

Engine by shopup.com