บทความ

ดูบทความTWP ONE TEACHERS NETWORK อ. จันทิมา

TWP ONE TEACHERS NETWORK อ. จันทิมา

หมวดหมู่: ONE Teachers Testimonal

 

ปัญหา (Why)

     นักเรียนขาดความมั่นใจ ขาดความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขาดความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ สำนวนที่ปรากฏ ในประโยคบทสนทนา บทอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์

 การแก้ปัญหา (What)

     จัดโครงการ The Junior Guides (ยุวมัคคุเทศก์) จะเป็นการเดินทางโดยเริ่มต้นจากสถานที่นัดพบไปยังสถานที่ท่องเที่ยว โดยระยะเวลาทำกิจกรรมประมาณ 4-5 ชั่วโมง เป็นการบอกเล่าเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง และวัดเก่าแก่ในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์ให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศสถานที่จริง นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคนิค 4H มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

การดำเนินการ (How)

 

 

     1. กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน จากนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
     2. เสนอโครงการต่อโรงเรียนนางรองพิทยาคม และเทศบาลเมืองนางรอง
     3. ดำเนินโครงการตามวันเวลาที่กำหนด ณ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง และวัดเก่าแก่อำเภอนางรอง ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 และช่วงปิดภาคเรียน
     4 สรุปผลการดำเนินโครงการ รายงานฝ่ายบริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินการ

     1. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ปี 2558 
     2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความเข้าใจในสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์ไทย
     3. นักเรียน และนักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง มีความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น

17 มกราคม 2561

ผู้ชม 248 ครั้ง

Engine by shopup.com