บทความ

ดูบทความโครงการ หนังสือเพื่อน้องในโรงพยาบาล

โครงการ หนังสือเพื่อน้องในโรงพยาบาล

 

โครงการ หนังสือเพื่อน้องในโรงพยาบาล

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคหนังสือให้กับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล

 

 

 

บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด และ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ หนังสือเพื่อน้องในโรงพยาบาล

 

ความเป็นมาของโครงการ

            เนื่องจาก ผู้ป่วยเด็กบางคนต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน  ทำให้ขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาไปตามวัย การมอบโอกาสทางการศึกษาโดยการบริจาคหนังสือ เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะทำให้เด็กและเยาวชน ได้รับหนังสือที่มีคุณภาพ เพราะเด็กเป็นวัยที่มีการพัฒนา และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ดังนั้น  หนังสือ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสิ่งหนึ่ง เพราะจะช่วยยกระดับการเรียนรู้  กระตุ้นการเติบโตทางความคิด  สติปัญญา  และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ  

            ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด  ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตหนังสือเรียน หนังสือห้องสมุดและ สื่อการเรียนมาเป็นเวลากว่า 80 ปี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้ป่วยเด็กที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้  เข้าถึงหนังสือนิทานภาพที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมทักษะจากการอ่านหนังสือ เพราะหนังสือ เปรียบเสมือน ขุมทรัพย์ล้ำค่า  ที่เป็นรากฐานของคลังปัญญาไม่สิ้นสุด จึงได้ริเริ่มโครงการ “หนังสือเพื่อน้องในโรงพยาบาลร่วมกับ ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและศูนย์การเรียนฯ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ในการแบ่งปันความรู้สู่น้อง ๆ ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลต่างจังหวัด จำนวน 48 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้

1.   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)          

2.   โรงพยาบาลเลิดสิน 

3.   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์     

4.   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

5.   โรงพยาบาลชลบุรี 

6.    โรงพยาบาลหาดใหญ่  จ.สงขลา

7.    โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จ.กาญจนบุรี

8.    โรงพยาบาลขอนแก่น       

9.    โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  จ.เชียงราย

10.  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   

11.   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   

12.   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

13.   โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จ.เพชรบุรี

14.   โรงพยาบาลพุทธชินราช  จ.พิษณุโลก

15.   โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง

16.   โรงพยาบาลปัตตานี     

17.   โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี

18.   โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว

19.   โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   

20.   โรงพยาบาลชัยภูมิ   

21.   โรงพยาบาลศรีสะเกษ

22.   โรงพยาบาลสระบุรี      

23.   โรงพยาบาลอุดรธานี    

24.   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์    

25.   โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

26.   โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  

27.   โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

28.   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

29.   โรงพยาบาลพะเยา

30.   โรงพยาบาลเลย

31.   โรงพยาบาลศิริราช

32.   โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จ.นนทบุรี

33.   โรงพยาบาลยะลา  

34.   โรงพยาบาลกระบี่   

35.   โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

36.   โรงพยาบาลตราด    

37.   โรงพยาบาลเสนา  จ.อยุธยา

38.   โรงพยาบาลนครพนม  

39.   โรงพยาบาลมหาสารคาม

40.   โรงพยาบาลราชวิถี

41.   โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

42.   โรงพยาบาลอ่างทอง

43.   โรงพยาบาลปทุมธานี

44.   โรงพยาบาลลำพูน

45.   โรงพยาบาลลำปาง

46.   โรงพยาบาลน่าน

47.   โรงพยาบาลพัทลุง

48.   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเรียนรู้ และเข้าถึงหนังสือดีมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการทำประโยชน์ให้สังคมของบริษัท / องค์กร /บุคคลที่เข้าร่วมโครงการ “หนังสือเพื่อน้องในโรงพยาบาล

 

กลุ่มเป้าหมาย

          องค์กร / บริษัท เอกชน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาในการแบ่งปันความรู้สู่น้อง ๆ ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 48 แห่ง

 

วิธีการดำเนินงาน      

 1. บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด คัดเลือกหนังสือนิทานภาพสองภาษาที่มีคุณภาพเหมาะสม โดยจะสมทบในการบริจาคด้วยการให้ส่วนลดพิเศษจากราคาปก
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ “หนังสือเพื่อน้องในโรงพยาบาลให้แก่องค์กรเอกชน/บริษัท และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ผ่านช่องทาง
 3. บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด  ร่วมกับ บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้แก่ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยใน โรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 48 แห่ง ที่ผู้บริจาคระบุความจำนงที่จะบริจาค พร้อมส่งใบตอบรับจากทางศูนย์การเรียน ฯ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1. เด็กป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 48 แห่ง ได้รับหนังสือที่มีคุณค่า เพื่อไปใช้ในการพัฒนาทักษะ และศักยภาพการเรียนรู้

    2. เด็กที่เข้ารับการรักษาในศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยใน โรงพยาบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในระหว่างเข้ารักษาตัว

    3. บริษัท / องค์กร / บุคคลที่ร่วมโครงการได้มีส่วนส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน

    4. บริษัท / องค์กร ที่ร่วมโครงการได้รับภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือสังคม

    5. บริษัท / องค์กร ที่ร่วมโครงการสามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้         

 

ระยะเวลาโครงการ

       15 ธ.ค. 61 - 15 ม.ค. 62

 

ราคาชุดบริจาค ชุดละ 3,500 บาท (สามารถบริจาคได้มากกว่า 1 ชุด/ 1 โรงพยาบาล)

 

รายละเอียดในชุดบริจาค โครงการ หนังสือเพื่อน้องในโรงพยาบาล

 1. หนังสือนิทานภาพและหนังสือเสริมความรู้ จำนวน. 37 เล่ม มูลค่า 4,980 บาท

                                         

ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมาของโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน โดยเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะด้านการศึกษา และด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ ของเด็กป่วยเหล่านั้น ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กป่วยในโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรังให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติ และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาระหว่างเด็กที่เจ็บป่วยกับเด็กปกติรวมถึงเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้ป่วยที่ให้บริการ

 

 • ผู้ป่วยใน อายุ 2-17 ปี                                           
 • ผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด โทร. 02 3316151-2

www.twp.co.th, Facebook : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, Line : @pdoed

 

  

ใบแสดงความจำนงบริจาคหนังสือ

โครงการ หนังสือเพื่อน้องในโรงพยาบาล

 

นามผู้บริจาค.......................................................................................................................................................

ที่อยู่ (สำหรับส่งเอกสารตอบรับ)............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ........................................................................โทรสาร.........................................................Email.........................................................

มีความประสงค์จะบริจาคหนังสือตามโครงการจำนวน............ชุด เป็นยอดเงินรวม.............................บาท

และต้องการให้จัดส่งหนังสือไปยังศูนย์การเรียนรู้ฯ ในโรงพยาบาล จำนวน ............................ แห่ง

 

 1. ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยใน โรงพยาบาล..........................................จังหวัด................................
 2. ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยใน โรงพยาบาล..........................................จังหวัด................................
 3. ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยใน โรงพยาบาล..........................................จังหวัด................................
 4. ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยใน โรงพยาบาล..........................................จังหวัด................................

 หรือ                        ไม่ระบุศูนย์ฯ ให้จัดส่งไปยังศูนย์ฯ ใดก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการ

วิธีการชำระเงิน

    เช็คธนาคาร..................................สาขา.........................................เลขที่....................................

       จำนวนเงิน...................................บาท

    ชำระเงินสดจำนวน.........................................บาท                          

                  โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาอ่อนนุช ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บจก.พีดูเอ็ด  เลขที่บัญชี 060-2-85676-3

 

ออกใบเสร็จในนาม...................................................................................................................................................

ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................      

                                  

                                                                            ลงนามผู้บริจาค..............................................................

                                                                                                  (...............................................................)

 

หมายเหตุ  : ในกรณีศูนย์ฯที่ท่านประสงค์จะบริจาคให้ได้รับการบริจาคไปแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอให้เปลี่ยน ศูนย์ฯผู้รับ

  :  กรุณา แฟ็กซ์ใบแสดงความจำนงฯ กลับมาที่เบอร์  023316153 หรือทาง email : pdoed.info@gmail.com

  :  สำหรับนิติบุคคล ใบเสร็จและหนังสือตอบรับจากทางศูนย์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศ   กรมสรรพากร

 

หมายเหตุ : กรณีที่ต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี **กรุณากรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในช่องหมายเหตุ** 

 

 

27 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1014 ครั้ง

Engine by shopup.com