บทความ

ดูบทความPLC

PLC

 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC

 คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู
ผู้บริหารและนักการศึกษาในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ........................................ 

  

จุดประสงค์ของ Professional Learning Community (PLC )

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(show and share)ให้เกิดประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher professional)ด้วยการพัฒนาผู้เรียน

  

สรุปองค์ประกอบของ PLC ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ ความเชื่อ และค่านิยม (Vision, Beliefs & Values)
2. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

3. การชี้นำ (Leading)
5. การปฏิบัติส่วนบุคคล (Personal Practice) 

15 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 717 ครั้ง

Engine by shopup.com