สินค้า

New World Student Book 2 New World Student Book 2 New World Student Book 2 New World Student Book 2 New World Student Book 2
รหัส : 06128102C
ราคา 124.00 บาท

แท็ก:

14 มกราคม 2562

ผู้ชม 1105 ผู้ชม

New World Student Book 2

 

 

เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ทั้งการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี


• เน้นภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสากล เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และก้าวสู่อาเซียน 
• นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
• กิจกรรมและโครงงานสนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
• บทอ่านทันสมัย อยู่ในความสนใจของผู้เรียนบูรณาการการเรียนภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
• บูรณาการทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์
• เรียนรู้และเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่หลากหลายจากทั่วโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียน
• นำเสนอเนื้อหาเป็นขั้นตอน รูปแบบสม่ำเสมอเป็นรูปแบบเดียวกันในแต่ละหน่วย ช่วยครูประหยัดเวลาเตรียมการสอน 
• ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับบทเรียนได้ง่าย 
• แผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง

 

จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม

เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี

จำนวนหน้า : 112 หน้า

ขนาดรูปเล่ม : 21 x 27 x 0.6 เซนติเมตร

รูปแบบปก : ปกอ่อน

ผู้แต่ง : Manuel dos Santos

 

 

 

 

Engine by shopup.com