สินค้า

Out Of Stock
MEGAGOAL STUDENT BOOK 1
รหัส : 06106001A
จาก 120.00 บาท ลดทันที 6 บาท
ราคา 114.00 บาท

แท็ก:

30 เมษายน 2561

ผู้ชม 156 ผู้ชม

Megagoal Student Book 1

ผู้แต่ง : Manuel dos Santos

 

* นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
* เน้นการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารตามลำดับขั้น
* บูรณาการทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
* ไวยากรณ์ชัดเจน ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสนทนา ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
* มุ่งเน้นการพัฒนาคำศัพท์และสำนวนภาษาในชีวิตประจำวัน
* กิจกรรมการอ่าน การอภิปราย การนำเสนอ และโครงงาน
ช่วยให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
* ได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน
* กิจกรรมและโครงงานสนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Engine by shopup.com