สินค้า

EXPLORING READING & WRITING BOOK 2
รหัส : 06050100F
จาก 110.00 บาท ลดทันที 5.5 บาท
ราคา 104.50 บาท

แท็ก:

30 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 113 ผู้ชม

EXPLORING READING & WRITING BOOK 2

ผู้แต่ง : มาลินี จันทวิมล

 

* พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความสำคัญ การเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างที่พบในบทอ่าน 
* พัฒนาทักษะการเขียนโดยผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการเขียนที่ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับการเลือกใช้คำถึงระดับประโยค 
* รู้จักเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้เขียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สื่อความหมายชัดเจน และได้ใจความ 
* เนื้อเรื่องเหมาะกับความสนใจและระดับความรู้ของผู้เรียน 
* ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน และทบทวน ไวยากรณ์ที่มีอยู่ในบทอ่าน 
* แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ

Engine by shopup.com