สินค้า

Read On, Write Up Book 2
รหัส : 06116802C
จาก 115.00 บาท ลดทันที 5.75 บาท
ราคา 109.25 บาท

แท็ก:

30 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 127 ผู้ชม

Read On, Write Up Book 2

ผู้แต่ง : Nancy Nici Mare

 

* มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
* บทอ่านหลากหลาย น่าสนใจ ลำดับเนื้อหาสาระเหมาะสม
* ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่และทบทวนความรู้เดิมอย่างสอดคล้องต่อเนื่อง
* เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น สอดแทรกความรู้ทางวัฒนธรรม
* Activity Menu ทุก ๆ 2 Chapters ช่วยพัฒนาคำศัพท์และทักษะต่าง ๆ เพิ่มเติม
* พัฒนาการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning Tasks)

Engine by shopup.com