สินค้า

Out Of Stock
NEW WORLD WORKBOOK 6
รหัส : 06129102C
จาก 60.00 บาท ลดทันที 3 บาท
ราคา 57.00 บาท

แท็ก:

30 เมษายน 2561

ผู้ชม 131 ผู้ชม

New World Workbook 5

ผู้แต่ง : Manuel dos Santos

 

เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ทั้งการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี


• เน้นภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสากล เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และก้าวสู่อาเซียน 
• นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
• กิจกรรมและโครงงานสนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
• บทอ่านทันสมัย อยู่ในความสนใจของผู้เรียนบูรณาการการเรียนภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
• บูรณาการทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์
• เรียนรู้และเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่หลากหลายจากทั่วโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียน
• นำเสนอเนื้อหาเป็นขั้นตอน รูปแบบสม่ำเสมอเป็นรูปแบบเดียวกันในแต่ละหน่วย ช่วยครูประหยัดเวลาเตรียมการสอน 
• ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับบทเรียนได้ง่าย 
• แผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง

Engine by shopup.com