สินค้า

Out Of Stock
MEGAGOAL WORKBOOK 4
รหัส : 06106301A
จาก 60.00 บาท ลดทันที 3 บาท
ราคา 57.00 บาท

แท็ก:

30 เมษายน 2561

ผู้ชม 113 ผู้ชม

Megagoal Workbook 4

ผู้แต่ง : Manuel dos Santos

 

* นำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
* เน้นการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารตามลำดับขั้น 
* บูรณาการทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
* ไวยากรณ์ชัดเจน ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสนทนา ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
* มุ่งเน้นการพัฒนาคำศัพท์และสำนวนภาษาในชีวิตประจำวัน 
* กิจกรรมการอ่าน การอภิปราย การนำเสนอ และโครงงาน 
ช่วยให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง 
* ได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน 
* กิจกรรมและโครงงานสนับสนุนให้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Engine by shopup.com