สินค้า

เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม
รหัส : 32069300A
จาก 250.00 บาท ลดทันที 12.5 บาท
ราคา 237.50 บาท

24 เมษายน 2561

ผู้ชม 122 ผู้ชม

เป็นเด็กดีกันนะ : เป็นธรรมเท่าเทียม

ผู้แต่ง  Kimberley Jane Pryor

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับเด็ก ให้แนวความคิดในเรื่องค่านิยมอันดีงาม
แนะนำจริยธรรมที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคม
เสริมสร้างพื้นฐานสำคัญทางกิริยา วาจา การคิดและการประพฤติตนอย่างถูกต้องเป็นสากล
ช่วยให้เด็ก ๆ รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำหล่อหลอมให้เด็กรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
นับถือตนเองและเคารพผู้อื่น ปลูกฝังให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ นำทางไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

Engine by shopup.com