สินค้า

Out Of Stock
MOVE IT! WorkBook 1 MOVE IT! WorkBook 1 MOVE IT! WorkBook 1 MOVE IT! WorkBook 1 MOVE IT! WorkBook 1 MOVE IT! WorkBook 1
รหัส : 8859293417048
ราคา 70.00 บาท

08 เมษายน 2565

ผู้ชม 5026 ผู้ชม

MOVE IT! WorkBook 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ สำหรับระดับ ม.ต้น
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (The 21st century skills)
- กิจกรรมสอดรับ Active Learning Approach
- สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR
- ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

Engine by shopup.com