MOVE IT : หนังสือเรียน วิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ (ม.ต้น)

 CHAT AWAY : หนังสือเรียน วิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ (ม.ต้น)

 • ราคา 155.00 บาท
  จาก 155.00 บาท

  26 ม.ค. 2566

  6311

 • ราคา 155.00 บาท
  จาก 155.00 บาท

  26 ม.ค. 2566

  4138

 • ราคา 155.00 บาท
  จาก 155.00 บาท

  26 ม.ค. 2566

  4818

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหัวข้อ "How do you teach critical reading"

การอบรมหัวข้อ "How do you teach critical reading"

สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับบริษัทพีดูเอ็ด จำกัด ขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ "How do you teach critical reading"

โครงการวิจัย แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

โครงการวิจัย แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

โครงการวิจัย แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ: บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด และบริษัท พีดูเอ็ด จำกัดร่วมกับ 16 โรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดทำโครงการวิจัยแบบฝึกหัดออนไลน์ เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน

งานอบรมครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

ค่ายภาษาอังกฤษ

บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ผู้นำทางด้านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ twp.co.th

บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ผู้นำทางด้านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ twp.co.th

Engine by shopup.com